هیات رییسه شورای انتظامی دوره چهارم سازمان انتخاب شدند
1398/08/13

مهندس رضا اسماعیلی به عنوان رییس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز انتخاب شد

ادامه مطلب
مهندس علیرضا صنوبر به عنوان رییس سازمان انتخاب شد
1398/08/06

به دنبال برگزاری انتخابات هیات رییسه سال دوم از دوره چهارم سازمان مهندس علیرضا صنوبر به اکثریت ارا به عنوان رییس سازمان انتخاب شد

ادامه مطلب
برگزاری آزمون الکترونیکی مبحث هفده مقررات ملی ساختمان
1398/07/24

ویژه مهندسان تاسیسات مکانیکی دارای پروانه

ادامه مطلب